Z E O L I T

Sve informacije vezane za zeolit: 060 / 4563 – 149 Jovan Jovanović


ECOMIN – Mineralni dodatak životinjskoj hrani

  Koristi se za svinje, goveda, ovce, živinu, divljač i ribe

Efikasno sprečava razvoj mikotoksina

Absorbuje štetne materije iz organizma: teške metale, toksine, pesticide i ostale otrovne elemente

Održava stabilnim zdravstveno stanje životinja i time doprinosi manjoj upotrebi lekova

Povećava količinu i kvalitet dobijenog mleka, mesa i jaja za 6-12%

Skraćuje dužinu tova 

PREDNOSTI ECOMINA:

Vrši detoksikaciju hrane – jer za svoju strukturu veže mikotoksine i druge štetne materije koje prolaze kroz organizam bez štetnog uticaja na rast životinja.

Adsorbuje amonijak, sumporvodonik, ugljen dioksid u digestivnom traktu.

Smanjuje emisiju neprijatnih mirisa u okolinu.

Poboljšava konverziju hrane

Smanjuje koncentraciju parazitnih bakterija i opasnost od bolesti

Smanjuje pojavu dijareje

Povećava telesnu težinu kod tovljenika

Stajsko đubrivo od životinja hranjenih ECOMIN-OM, sadrži 50 – 64% više kiseonika i retkih minerala te se na taj način obogaćuje poljoprivredno zemljište.

AFLATOKSIN U POLJOPRIVREDI

Aflatoksini su stalno prisutni u manjoj ili većoj meri . Razmnožavaju se u uslovima njima najpovoljnije temperature i vlage. Što je veća vlažnost, razvoj plesni je brži. Preko stočne hrane aflatoksini ulaze u organizam krava,odakle prelaze u mleko i mlečne proizvode. Hraneći se mlekom i mlečnim proizvodima ljudi unose u svoj organizam mikotoksine. Mikotoksini mogu imati karncerogena, mutagena, imunotoksična i teratogena svojstva. Ljudi i životinje najčešće su izloženi mikotoksinima putem kontaminirane hrane. Aflatoksini kod ljudi uzrokuju bezvoljnost, mršavljenje, smanjenu elastičnost krvnih sudova i unutrašnja krvarenja, neurološke poremećaje, ozbiljne promene probavnog sistema – proliv, povraćanje, grčeve, crevna krvarenja, unutrašnje edeme, krvarenja bubrega, žuticu, oštećenja i karcinom jetre.

MERE ZA ELIMINISANJE AFLATOKSINA

Najveći deo ovogodišnjeg roda kukuruza u Srbiji je kontaminiran i u sebi sadrži mikotoksine. Kontaminaciju kukuruza izazvala je suša i da se na osnovu ispitanih uzoraka može zaključiti da je svega 32 odsto ovogodišnjeg roda bezbedno za ljudsku upotrebu. Znači da svuda gde kukuruz ulazi u hranu za krave postoji latentna opasnost po zdravlje ljudi. Preduzeće “ I – ZEOLIT ” ima rešenje za problem aflatoksina u mleku. Dodavanjem našeg proizvoda od prirodnih minerala “ ECOMINA “ svakodnevno u hranu za krave, Aflatoksini će biti eliminisani iz mleka. Prirodni minerali još popravljaju zdravstveno stanje krava i utiču na bolje iskorišćenje hrane.

KAKO ECOMIN DELUJE NA ŽIVOTINJE?

Kada se unese u organizam ECOMIN u kratkom vremenu (4 – 6 sati) vezuje za sebe štetne materije i putem izmeta , mokraće i znoja izbacuje iz tela. Princip jonske razmene omogućava da ZEOLIT iz organizma selektivno absorbuje živu, arsen, kadmijum, stroncijum, hrom, olovo, aluminijum, amonijak, radioaktivne supstance, UV zračenja, komponente virusa i ostalih štetnih materija, koje su sve pozitivnog elektronskog naeliktrisanja. Posebno treba naglasiti da između ostalih toksina zeolit vezuje i mikotoksin -toksine gljivica od kojih su najštetniji aflatoksini ( B1, B2, G1, G2). Zeolit absorbuje aflatoksine oko 90 %, a druge kao što su ohratoksini, trinoteceni, zearalenon, fuminozin absorbuje 30-50%. Redovnim korišćenjem zeolita u ishrani životinja se preventivno deluje na razvoj plesni i samim tim se sprečava pojava toksina. Jedino prirodno sredstvo na svetu koje uspešno otklanja iz organizma toksine je ZEOLIT.

ZEOLIT je najjači antioksidant jer neutrališe delovanje slobodnih radikala koji nastaju stresom, zagađenjem, zračenjem, lošom ishranom. Slobodni radikali su nestabilni molekuli koji lako reaguju sa drugim molekulima oduzimajući im elektrone i zdrava ćelija se oštećuje, dolazi do kidanja lanca DNK, a moze doći do smrti ćelije. Posledice toga su razne bolesti: tumori, bolesti srca i krvnih sudova, bolesti jetre, slabljenje kostiju. Zeoliti predaju elektron slobodnim radikalima, stabilizuju ga i sprečavaju dalja oštećenja. 

Životinje hranjene zeolitom dobijaju na masi, jer ZEOLITI sadrže makro i mikro elemente i sa amonijakom u svojoj strukturi omogućavaju životinjama da uneti azot iskoriste mnogo efikasnije. ZEOLIT sa NH3 služi kao supstrat za rast i razviće azotofiksirajućih bakterija koje utiču na zdravlje životinja i regulišu PH u crevnom sistemu. Krave hranjene sa zeolitom su zdravije, imaju povećan sadrzaj mlečne masti i kalcijuma u mleku i kod njih se znatno umanjuje pojava mlečne groznice i ketoza. Smanjuje sa broj nematoda kod životinja koje su hranjene ZEOLITOM. Prisutan ZEOLIT u hrani sprečava anemiju koja se javlja usled nedostatka Fe. ZEOLIT umanjuje pojavu rahitičnih promena kod životinja. Prisustvo Ca i fosfata u zeolitu povoljno utiče na debljinu ljuske kod jaja. ZEOLITI vezuju za svoju rešetku i žučne kiseline. Sve ove pozitivne promene u organizmima životinja doprinose poboljšanju ukupnih rezultata (PROSEČNO POVEĆANJE PRIRASTA 6 – 12 %). Povećava se i kvantitet i kvalitet krajnjih proizvoda mesa, mleka i jaja. Najvažnije je da u proizvodima NEMA OSTATAKA ŠTETNIH MATERIJA i da praktično sa ZEOLITOM PROIZVODIMO ZDRAVU HRANU.

ECOMIN U STOČARSTVU

Poslednjih godina posebna pažnja posvećuje se prirodnim mineralima u ishrani domaćih životinja. Proizvod ECOMIN se sastoji od prirodnih minerala. Mešavina alkalnih i zemnokalnih alumosilikata od kojih su najvažniji KLINOPTILOLIT i MONTMORILONIT.

Prirodni minerali štite životinje od akumulacije štetnih toksičnih materija, kao što su olovo, živa, kadmijum, a s druge strane deluju kao adsorbenti različitih mikotoksina i gasova u digestivnom traktu i ambijentu gde se drže životinje. ECOMIN se upotrebljava kao dodatak hrani u cilju detoksikacije, jer za svoju strukturu prirodni minerali vezuju iz hrane otrove i teške metale i sprečavaju razvoj gljiva i bakterija. Minerali ne ostavljaju rezidue u mleku, jajima, mesu .Povećavaju funkciju varenja ,kao i bolje iskorišćavanje hrane i samim tim omogućavaju brži prirast.

Preporučuje se dodatak ECOMINA u hranu svakodnevno, jer žitarice su često zaražene gljivicama, teško uočljivim, a u malim koncentracijama izazivaju velike štete na farmama. ECOMIN je prirodni proizvod koji uspešno sprečava takve zaraze. 

Način upotrebe:

Umešati ECOMIN prema recepturi;

Predoziranje nije opasno i nema kontraindikacija.

Sastav:

 MONTMORILONIT – 100% aktivirani i mleveni prirodni ZEOLIT (KLINOPTILOLIT) sa visokim kapacitetom katjonske izmene (CEC 1,65 meq/g);

bioelementi (Ca, K, Fe, Mg, Na) za pravilan rast životinja.

Doziranje:

Hrana za tov pilića                    0,2-0,5 %

Hrana za nosilje                       0,2-0,5 %

Hrana za muzne krave               0,2-0,8 %

ECOSILAŽA – Zeolitski kompleks za siliranje stočne hrane

Potpomaže proces konzerviranja kabaste stočne hrane;

Vrši konzerviranje kukuruza, dateline, trava, repnih ostataka itd;

Sprečava razvoj plesni, zaustavlja njihovo širenje i eliminiše mikotoksine iz silaže;

Potrošnja 3-5 kg/t.

ECOSILAŽA se koristi u spravljanju silaže kod svih komponenti: kukuruza, detelina, leguminoza, trava, repinih ostataka…Taj proces se obavlja mlečno – kiselinskim vrenjem. Mlečno – kiselinsko vrenje u siliranoj masi vrše bakterije u anaerobnim uslovima i na temperaturi 25 – 35 0C. Uslov nesmetanog odvijanja ovog procesa je da masa koja se silira sadrži dovoljnu količinu ugljenih hidrata – šećera i ECOSILAŽU u koncentraciji od 0,5 – 1,0%.<

Posle svakog sloja usitnjene mase biljaka, sipa se ravnomerno određena količina ECOSILAŽE. Potom se posuti sloj sa ECOSILAŽOM sabija sa traktorima i sve se to ponavlja, do završetka silaže. Silažu kao fermentisano hranivo karakteriše prisustvo organskih kiselina koje nastaju u više nedeljnom procesu vrenja i imaju ulogu konzervansa. Velika kiselost silaže negativno bi uticala na konzumiranje i zato upotrebom ECOSILAŽE se smanjuje negativno delovanje sirćetne kiseline i sprečava stvaranje veoma nepoželjne buterne kiseline. Posebno loše po kvalitet silaže može da bude previsoka vlažnost materijala,ili preterano kvašenje u slučaju siliranja nešto suvljeg i zrelijeg kukuruza , gde se stvaraju uslovi za vrlo brzo razmnožavanje plesni, koje zatim oslobađaju mikotoksine.

ECOSILAŽA sprečava razvoj plesni, zaustavlja njihovo širenje i eliminiše mikotoksine iz silaže. Najpovljniji momenat za spremanje silaže kod kukuruza je kada mlečna linija dostigne 1/2 do 1/3 zrna. Tada je ukupna vlaga između 72 % i 63 % i najpovoljniji je odnos suve materije (34 – 37%) u ukupnoj masi silaže. U isto vreme postiže se najoptimalniji odnos između vlakana skroba ( energetski deo ) i proteina. Preporučuje se visina otkosa oko 20 cm.

Punjenje silo jame treba da bude u što kraćem vremenskom periodu. Sabijanju mase treba obratiti posebnu pažnju, jer ona doprinosi smanjenju štetnih procesa unutar same silaže (gubitak hraniva) usled dejstva aerobnih mikroorganizama. Praksanje pokazala da je zaštita stočne hrane ECOSILAŽA-OMekonomičnija od inokulanata. A prednost je i u tome što je ECOSILAŽA i dodatak hrani koju stoka pojede. Pokrivanjem silo jame folijom debljine 4 – 6 mm počinje proces fermentacije sa ECOSILAŽOM koja svojim delovanjem stvara optimalne uslove za dobijanje silaže odličnog kvaliteta.

ECOMELIORANT – Mineralni dodatak zemljištu

Koristi se kao meliorativni dodatak u vinogradarstvu i voćarstvu

Izuzetno efikasan kod podizanja mladih vinograda i voćnjaka;

Sprečava razvoj parazitskih i bakterioloških procesa na korenu i stablu biljkem

Značajno povećava rastesitost zemljišta i olakšava ukorenjavanje loznog rasada i voćki.

U novije vreme pošto je vino postalo hrana u mnogim zemljama sveta,nastala je ekspanzija u vinogradarstvu. Ali i dalje se najveća pažnja posvećuje svakoj lozi i razvoju novih sorti. Tu i tamo koristi se sistem „kap po kap“ i to je uglavnom sve. Pedološkim ispitivanjem tla se sve više posvećuje pažnja,što pravilno usmerava poljoprivrednika na izbor dobrog i adekvatnog sadnog materijala.

I-ZEOLIT je osvojio novi način „korespodencije“ sa lozom.Mala revolucija,skromno rečeno, u rasađivanju i daljoj „komunikaciji“ sa lozom koju predlažemo za vinograde na svim konfiguracijama terena i na svim vrstama tla,omogućava izvanredne rezultate u razvoju i plodonosnosti loze.

STRUČNE PREPORUKE ZA NAČIN UPOTREBE:

U zavisnosti od pedoloških karakteristika zemljišta, naši inženjeri sačinjavaju formulaciju supstrata za sadnju u jamićima. Obzirom na veliku rasejanost u pogledu kvaliteta našeg zemljišta, za svaku konkretnu situaciju se radi formulacija i projektna dokumentacija.

Orijentacione količine predviđene za upotrebu prikazane su u načinu upotrebe.

 Način upotrebe:

Kod sadnje trešnje, lešnika, oraha, kajsija, breskvi u svaki jamić dodaje se zajedno sa supstratom u količini od 1,2 – 1,5 kg ECOMELIORANT-a;

Kod stasalih voćnjaka i vinograda posipa se u brazdu sa leve i desne strane špalira na rastojanju od 10-15 cm u količini od 1,5 kg/m.

ECOZEL PLUS – Kompleks prirodnih mineral obogaćenih MAP-om i NH3

Primena:

Koristi se za ubrzani razvoj biljaka;

Klijavost biljaka se povećava do 100%;

Brzo ojačava korenov sistem;

Ubrzava rast biljaka;

Masa biljaka se povećava i do 30%;

Ubrzava plodonošenje, sazrevanje i dobar kvalitet ploda;

Povećava prinos plodova i do 20%.

Posebna svojstva:

Stalno popravlja kvalitet zamljišta;

Popravlja vodovazdusni faktor;

Predstavlja rezervoar vode;

Povećava pH vrednost kod kiselih zemljišta;

Eliminiše iz zemljišta štetne materije (ostatke pesticida, ostatke od NPK đubriva, radioaktivne elemete). 

Upotreba:

A. Kod plasteničke proizvodnje

Kod plasteničke proizvodnje meša se sa đubrivima, koja se koriste i to 1/3 ECOZEL PLUS sa 2/3 djubriva.

B. Kod rasađivanja povrtarskih kultura

Kod sadnje paradajza, paprike, krastavaca i sl. u svaku rupu sipa se po jedna jelovna kašika ECOZEL PLUS, tako da se prirodni minerali deponuju kod korenovog sistema biljke;

Kod punjenja posuda za setvu semena, pokrivku semena i kontejnera za pikiranje rasada ECOZEL PLUS se meša sa supstratom u odnosu 25% ECOZEL PLUS sa 75% supstrata.

ECOZEL PLUS je dodatno obogćen hranljivim elementima i mineralima. U tome se razlikuje od osnovnog proizvoda ECOZEL-A. Od hranljivih elemenata prisutni su:

makroelementi: N, P, K, Na, Mg, Ca, i dr;

mikroelementi: Cr, Co, Pb, Zn, Cu, as, Cd, Sr, Ba, Fe i dr.

Koršćenjem ECOZEL-a PLUS eliminišu se štetne materije iz plodova. U mnogim zemljama Zapadne Evrope i Skandinavije prašinaste frakcije mikroniziranog zeolita se koriste za posipanje voćki, a posebno jabuka i krušaka pre ubacivanja u hladnjace, da bi se potpuno eliminisalo truljenje.

Institut za povrtarstvo iz Smederevske Palanke u svojim istraživanjima je utvrdio da je najracionalnija receptura za njegovo korišćenje u povrtarskoj proizvodnji kada se u zemljište dodaje 25 % (1/4 težinske mase) ECOZEL-a PLUS sa 75% (3/4 težinske mase) đubriva.

Prof.Dr. Milan Damjanović i Institut za povrtarstvo koriste ECOZEL PLUS za proizvodnju povrtarskih i cvećarskih proizvoda.

Takođe je utvrdjeno da se najbolji rezultati postižu u početnim fazama razvoja biljaka.

ECOZEL PLUS se koristi kao supstrat po recepturi koju određuju poljoprivredni inženjeri na bazi pedoloških analiza

ECOZEL

ECOZEL se primenjuje za kultivaciju hortikultrunih sadržaja, ratarskih površina i drugih zemljišta poljoprivredne namene.
Primena u ratarstvu:
 ECOZEL se primenjuje pre setve ratarskih kultura;

Eliminiše pesticide, fungicide i herbicide;

Omogućava formiranje krupnijih ploda;

Povećavaju se hranljive i druge karakteristike ploda;

Povećava klijavost na 98 – 100%;

Povećava masu korenovog sistema preko 15 – 20%;

Ubrzava rast biljaka i povećava prinos preko 20%;

Troškovi proizvodnje se smanjuju od 15 – 20%. 

Posebna svojstva:

 ECOZEL u zemljištu je „rezervoar“ vode koja se direktno predaje biljkama. Prirodni minerali, iako su u zemljištu, imaju svojstvo da upijaju vodu i iz vazduha;

Povećava pH vrednost kod kiselih zemljišta;

Eliminiše iz zemljišta štetne materije (ostatke pesticida,ostatke od NPK đubriva, radioaktivne elemete);

Poboljšava kvalitet zemljišta i vodovazdusni factor;

Vrši meliorativnu funkciju. 

ECOZEL je proizvod na bazi zeolita sa veoma širokom primenom u biljnoj, povrtarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj i šumarskoj proizvodnji.

ECOZEL sadrži više prirodnih minerala: KLINOPTILOLIT-HEJLANDIT, MAGNEZIJUM i dr.

ECOZEL se dodaje u zemljište pre setve, na dubini od 5 – 10 cm. i može se rasturati mašinski, jer je slične granulacije kao NPK đubrivo.

Količina ECOZELA-a, koja se unosi u zemljište zavisi od rezultata hemijske analize zemljišta kao i planiranog prinosa po jedinici površine. Preporučuje se najmanje 300-400 kg po 1 ha da bi se iskoristile kvalitetne osobine prirodnih minerala.

Najbolji rezultati se postižu kada se ECOZEL dodaje zajedno sa ostalim đubrivima (NPK, super fosfat, stajnjak) u odnosu 1/3 ECOZEL-a sa 2/3 ostalih đubriva. Nakon korišćenja ECOZEL-a na istoj površini 3-4 godine struktura zemljišta, dekontaminacija od pesticida i štetnih materija iz raznoraznih đubriva i vodovazdušni faktor se potpuno menjaju. Minerali u okviru komponente ECOZEL-a se ne raspadaju što jasno govori da će se pre svega promeniti struktura zemljista. Moramo naglasiti da se struktura i kvalitet zemljišta ne mogu promeniti za jednu godinu.

ECOZEL u parkovima i zelenim površinama

ECOZEL sadrži prirodne minerale i njegovim korišćenjem u parkovima i zelenim površinama ostvaruju se izuzetni rezultati.

Primena:

Povećani procenat prijema rasađenih i posađenih biljaka na 95 – 100 %;

Deluje antibakterijski i antigljivično i njegovim korišćenjem smanjuje se zaštita od bolesti kod svih biljnih kultura;

Smanjuje se broj prskanja u zaštiti od parazita;

Brži rast biljaka.

Posebna svojstva:

Poboljšva kvalitet zemljišta, vodovazdušni faktor, zadržava vodu kojom se hrane biljke;

Povećava pH vrednost kod kiselih zemljišta;

Absorbuje iz zemljišta štetne materije (pesticide, ostatke veštačkih đubriva, radioaktivne elemente);

Snižava troškove proizvodnje za 10 – 30%;

ECOZEL u parkovima i zelenim površinama primenjuje se kod:

SETVE BILJAKA

RASAĐIVANJE BILJAKA

SADNJE BILJAKA

SETVA BILJAKA

Kada se ECOZEL u zemljište unosi sam bez dodatka đubriva, na dubini polaganja semena, preporučuje se količina od 150-300 gr/m2.

Kada se setva biljaka obavlja uz dodatak drugih đubriva, preporučuje se 25% (1/4 tm) ECOZEL-A sa 75% (3/4 tm) ostalih organskih i veštačkih đubriva.

RASAĐIVANJE ŽBUNASTIH BILJAKA
 Kod rasađivanja žbunastih biljaka u jamiće se stavlja od 200 – 300 grama ECOZEL-a, koji obavezno treba da bude u kontaktu sa žilama posađene biljke.
SADNJA BILJAKA STABLAŠICA
 Preporučuje se primena ECOZEL-a u količini od 1.000 grama po jamiću.
ZEOFUNGI – EKOLOŠKI PROIZVOD
 Zaštita od plamenjače i pepelnice;

Sprečava razvoj truleži na plodovima;

Ozdravljuje listove biljaka;

Sprečava ravoj parazitskih i bakterijskih procesa;

Upija UV- zrake i sprečava razaranje listova.

Način upotrebe:

Prskanje vršiti pomoću atomizera ili ručnom vinogradarskom prskalicom kada je velika vlažnost vazduha ili posle kiše. Preventivno se može vršiti prskanje pre kiše, kada je velika vlažnost vazduha.

Primena kod zaštite:

a) VOĆA

Rastvoriti mešavinu u vodi i primeniti u sledećoj razmeri:

šljive, kajsije, breskve 5-6 kg/100 l;

jabuke, kruške, dunje 6-7 kg/100 l;

vinova loza, malina, kupina 4 kg/100 l.

b) POVRĆA NA OTVORENOM

spanać zelena salata, kupus, kelj – 5 kg/100 l;

krompir, rotkva, cvekla – 4 kg/100 l.

Prskati odmah posle kiša, a može i preventivno i pre kiše.

c) POVRĆA U ZATVORENOM PROSTORU

za sve povrtarske kulture 3-4 kg/100 l;

min. tri prskanja u toku razvoja povrća.

Svojstva:

prirodni zeolit-klinoptilolit i kalcijum karbonat (kreda) bez hemijskih dodataka;

mikroniziran zeolit i kreda granulacije ispod 40 µm;

za 20-30% smanjuje primenu insekticida i fungicida (za neke biljke, voće i povrće ušteda je veća).

Rok upotrebe: Neograničen kada se pakovanje čuva na suvom mestu pri temperaturi od 10-20 oC.

Sve informacije vezane za zeolit: 060 / 4563 – 149 Jovan Jovanović