KONKURS za nabavku sadnica: višnje, šljive, trešnje, jagode, maline, kupine i borovnice

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде расписало КОНКУРС за субвенцију набавке садница за пет округа у Јужној Србији (НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ).

 ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Члан 1.

 Овим Конкурсом уређују се услови и начин коришћења структурних подстицаја кроз инвестиције у примарној производњи за подизање производних засада вишње, шљиве, трешње, јагоде, малине, купине и боровнице (у даљем тексту: производни засади), у 2013. години (у даљем тексту: подстицаји), на територији  пет округа у јужној Србији – Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и Пчињски.

Подстицаји се користе за следеће инвестициjе: 

1)      накнаду трошкова куповине садница воћака, 

2)      накнаду трошкова везаних за специфичност услова у којима се заснива производни засад.

ПОДНОСИОЦИ ПРИЈАВА

Члан 2.

                      Право учешћа на Конкурсу има:

1) физичка лица – носиоци комерцијалних породичних пољопривредних газдинстaва;

2) предузетници;

3) привредна друштва

4) пољопривредна односно земљорадничка задруга са најмање десет чланова задруге који су у Регистру пољопривредних газдинстава уписани у статусу физичког лица – носиоца комерцијалног породичног пољопривредног газдинства.

                     Лица из става 1. овог члана имају право на коришћење подстицаја ако:

1)    Лице из става 1. овог члана има право учешћа на Конкурсу ако је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава (у даљем тексту: Регистар) у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (,,Службени гласник РС”, бр. 17/13; у даљем тексту: Правилник) и налази се у активном статусу.

2) на дан подношења пријаве у Регистру има пријављене површине на којима су подигнути производни засади под одговарајућим културама у складу са Шифарником биљне производње и друге намене земљишних парцела (у даљем тексту: пријављене одговарајуће културе у складу са Шифарником);

PREUZMI KONKURS: О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПОДРШКУ РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ КРОЗ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРИМАРНОЈ ПРОЗВОДЊИ  ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРОИЗВОДНИХ ЗАСАДА ВОЋА, И ТО: ВИШЊЕ, ШЉИВЕ, ТРЕШЊЕ, ЈАГОДЕ , МАЛИНЕ, КУПИНЕ И БОРОВНИЦЕ У 2013. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПЕТ ОКРУГА У ЈУЖНОЈ СРБИЈИ – НИШАВСКИ, ТОПЛИЧКИ, ПИРОТСКИ, ЈАБЛАНИЧКИ И ПЧИЊСКИ

као и на званичној интернет страници   Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде www.minpolj.gov.rs,  интернет страници Управе за аграрна плаћања www.uap.gov.rs и интернет страници Програма FRUITS&BERRIES www.fb.org.rs .